Nieuwe coalitie presenteert zwak akkoord

Wethouders.

Dinsdag 19 januari jl. is het nieuwe college van burgemeester en wethouders aangetreden. Wethouder Albert Koning (1951 – Lijst Kras) is geïnstalleerd als wethouder RO, wethouder Hans Schütt (1951 – Zeevangs Belang) is geïnstalleerd als wethouder Financiën en Economische Zaken&Toerisme. Wethouder Kroon-Sombroek (1968 – CDA) als wethouder Samenleving en Wethouder Runderkamp (1973-VVD) als wethouder Verkeer, Vastgoed & Grondzaken, Milieu en Openbare Werken.

Wij feliciteren de nieuwe wethouders van harte met hun ambt. Wij wensen de coalitie veel succes.

Nieuwe coalitie presenteert zwak akkoord.

De nieuwe coalitie heeft, buiten het feit om dat de leden van de raad het stuk te laat hebben ontvangen, inhoudelijk een vaag akkoord met open deuren overhandigd. Daarnaast is het bijzonder te noemen dat de pers eerder (lees: 3 dagen) een akkoord heeft ontvangen dan de raad. We hopen dan ook dat de coalitiepartijen het akkoord nog verder gaan uitdiepen, hetgeen we ook bepleit hebben in onderstaand betoog.

Betoog van onze fractievoorzitter Angelique Bootsman, 19 januari jl.:

“We zijn hier vanavond bijeen geroepen om de inmiddels gefuseerde gemeente Edam Volendam te voorzien van een nieuw college. Waar het traject richting de fusie de afgelopen jaren toch zeer zorgvuldig en discreet heeft plaatsgevonden zijn wij niet te spreken over de manier waarop deze coalitie met haar raad is omgegaan. Op 13 januari jl. ontving de Raad de uitnodiging voor deze extra raadsvergadering. In ieder geval een dag te laat, hetgeen al niet de schoonheidsprijs verdient. Los daarvan waren wij als Volendam|80 enkele dagen ervoor al opgeschrikt door een publicatie in de Stadskrant en het NHD. Zij beschikten op 10 januari jl. reeds over een exemplaar van het concept coalitie-akkoord op hoofdlijnen. De verdere uitwerking zou nog volgen.

Pas vrijdagavond 15 januari rond de klok van 19.30 uur ontvingen wij het coalitie akkoord per mail. Het is dan ook eigenlijk veel te kort dag om iets over het akkoord te kunnen zeggen. Wij hebben te weinig voorbereidingstijd gekregen, omdat het véél te laat is aangeleverd. Wij pleiten er dan ook voor om de inhoudelijke behandeling van het coalitie akkoord te agenderen voor 28 januari a.s., zodat dit eerste belangrijke document van de coalitie op een goede manier besproken en bestudeerd kan worden met onze achterban. Het heeft tenslotte toch al 2 maanden geduurd voordat deze coalitie van de grond is gekomen, maar van ons wordt wel verwacht het akkoord binnen 3 dagen te doorgronden.

Voorzitter, wanneer we het akkoord dat door de coalitie op papier is gezet op hoofdlijnen scannen, valt ons op dat bij het onderwerp Communicatie de woorden ‘gelijkwaardigheid, integriteit, openheid en samen’ regelmatig terug zijn te vinden in het akkoord. Deze zijn mede bedoeld als onderlegger van de zogeheten participatieladder; het stokpaardje van het nieuwe college waarin zij wil dat de informatievergaring van onderop moet komen. Volendam80 zal er op toezien dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. U moet weten dat wij al eerder deze woorden te horen kregen van zowel Lijst Kras als VVD reeds vòòr de verkiezingen in november jl. Nu blijkt dat deze coalitie zeker niet op die manier tot stand is gekomen. Oorspronkelijk was het zelfs de bedoeling van deze partijen een coalitie in alle openheid te vormen onder leiding van een formateur! Dit is dan ook nooit gebeurd. Wanneer het nieuwe college eenzelfde insteek voor de participatieladder heeft bedoeld dan houden wij ons hart vast.

Het nieuwe college ziet ‘Een enorme uitdaging’, aldus de begeleidingsbrief ten aanzien van de ambtelijke huisvesting. Waar zij een duurzame oplossing voor ogen heeft, is het korte termijn probleem van VANDAAG en MORGEN nog altijd niet opgelost. Het lijkt ons dan ook de hoogste prioriteit dit direct op te pakken, zodat alle ambtenaren een fatsoenlijk en gezond onderkomen kan worden geboden.

Voorzitter, de Lange Weeren trok eveneens onze aandacht
Ook hieruit kan worden opgemaakt dat dit college het dossier kennelijk zonder voldoende achtergrondinformatie en dossierkennis op voorhand alvast overhevelt aan projectontwikkelaars. Dat scheelt een hoop werk hetgeen de portefeuille Ruimtelijke Ordening ontlast. Dat geldt ook voor het overbrengen van het onderdeel Vastgoed en Grondzaken naar een andere portefeuille en het Voorzitterschap van de Raad van Beheer van de Waterdam. De portefeuille Ruimtelijke Ordening is daardoor een uitgeklede portefeuille.
Verkeer en Vervoer: De verkeersveiligheid in onze gemeente gaat volgens het akkoord de aandacht krijgen. Wij zullen dit nauwlettend in de gaten gaan houden.

Voorzitter wat Volendam80 betreft is het akkoord “We gaan ervoor” een uitblinker in vaagheid met nogal wat punten zonder oplossingen.

Notabene dient dit document als leidraad voor de komende ruim 6 jaar. Dat de nieuwe coalitie er op deze manier mee om gaat terwijl met name de VVD 2 jaar geleden de mond vol had over het coalitie-akkoord dat slechts voor 1,5 jaar dienst moest doen, voorzitter, verbaast ons daarom des te meer.
Al met al is Volendam|80 niet onder de indruk van dit coalitie-akkoord. Het is een akkoord op hoofdlijnen, terwijl sommige onderwerpen in z’n geheel ontbreken. Het CDA lijkt tevreden te zijn gesteld met een timmerdorp, de VVD met nieuwe inspraak op het Europaplein en Lijst Kras geeft het dossier waar het steeds de mond vol van had, het toerisme, kennelijk zonder slag of stoot uit handen aan Zeevangs Belang.

Tenslotte voorzitter, verzoeken wij u gelet op de onaanvaardbare korte voorbereidingstijd van dit belangrijke document, om agendering op 28 januari a.s. En wij willen graag antwoord op de vraag of dit document op hoofdlijnen nog nader uitgewerkt gaat worden of dat het hierbij blijft.”

Het antwoord van de coalitie was dat het coalitie-akkoord op 28 januari a.s. uitgebreid inhoudelijk besproken kan gaan worden. Daarnaast zal het coalitie-akkoord, dat veel te vaag is, uitgewerkt gaan worden in een collegeprogramma. In de eerste collegevergadering zal het nieuwe college bespreken wanneer dat collegeprogramma klaar moet zijn en zal de raad daarover geïnformeerd worden. Ook dat concept-collegeprogramma zal vervolgens inhoudelijk uitgebreid in de raad besproken gaan worden.

Wij houden u op de hoogte.